หนังสือรับรอง

ทนายความ

ทนายความ

 

ค้นหา

นับจำนวนผู้เข้าชม

การขอประกันตัวคืออะไร

การขอประกันตัว คือการขอให้ปล่อยผู้ต้องหา ในระหว่างสอบสวนหรือขอให้ปล่อยจำเลยในระหว่างการพิจารณาของศาล ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน ๓ ลักษณะ คือ

 • การปล่อยตัวชั่วคราว โดยไม่ต้องมีประกัน
 • การปล่อยตัวชั่วคราว โดยมีประกัน
 • การปล่อยตัวชั่วคราว โดยมีประกันและหลักประกัน

ทำได้เมื่อใด ทีไหน

 • เมื่อผู้ต้องหาถูกควบคุมอยู่และยังมิได้อยู่ในอำนาจของศาล ยื่นต่อพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการและแต่กรณี
 • เมื่อผู้ต้องหาต้องขับตามหมายศาลและยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล ให้ยื่นคำร้องต่อศาลที่ออกหมายขังนั้น
 • เมื่อผู้ต้องหาถูกฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลแล้ว ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนี้
 • เมื่อศาลอ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์แล้ว หากมีอุทธรณ์หรือฎีกาแต่สำนวนยังมิได้ส่งไปยังศาลอุทธรณ์หรือฎีกา ให้ยืนต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนี้ หากสำนวนส่งไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้วยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้นหรือยื่นต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาก็ได้แล้วแต่กรณี
 • กรณีผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นเด็กหรือเยาวชนซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว (อายุไม่ถึง ๑๘ ปี ) ตำรวจมีอำนาจควบคุมเด็กหรือเยาวชนได้เพียง ๒๔ ชั่วโมง หลังจากนั้นตำรวจต้องส่งตัวเด็กหรือเยาวชนไปให้ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเมื่อพนักงานอัยการฟ้องเด็กเยาวชนต่อศาลแล้ว การขอประกันตัวเด็กหรือเยาวชนต้องยื่นต่อศาล

ผู้มีสิทธิยื่นขอประกัน

 • ผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นเอง
 • ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง เช่น ญาติพี่น้อง นายจ้าง ผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนเป็นต้น ซึ่งมักเรียกกันว่า "นายประกัน"

หลักทรัพย์ที่ใช้ประกันได้

 • เงินสด
 • หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน เช่น โฉนดทีดิน น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก
 • พันธบัตรรัฐบาลหรือสลากออมสิน
 • สมุดหรือใบรับฝากประจำของธนาคาร
 • ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่าย และธนาคารผู้จ่ายรับรองตลอดไปแล้ว
 • ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้ออกตั๋ว
 • หนังสือรับรองของธนาคารเพื่อชำระเบี้ยปรับแทนในกรณีผิดสัญญาประกัน
 • บุคคลเป็นประกันหรือหลักประกัน

หมายเหตุ

 • ในกรณีวางสมุดเงินฝากหรือใบรับเงินฝากประจำของธนาคารจะต้องนำหนังือรับรองยอดเงินคงเหลือปัจจุบันดังกล่วของธนาคารมาแสดงด้วย
 • ในกรณีวางโฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ น.ส. 3 ก จะต้องมีหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินของเจ้าพนักงาน ที่ดินหรือนายอำเภอท้องที่มาแสดงด้วย
 • ให้ผู้ขอทำสัญญาประกันด้วยบุคคลเสนอหนังสือรับรองจากต้นสังกัดแสดงสถานะอัตราเงินเดือนและหากมีภาระผูกพันในการทำสัญญาประกัน หรือใช้ตนเองเป็นหลักประกันรายอื่นอยู่ ก็ให้แสดงภาระผูกพันนั้นด้วย

หลักประกันกรณีใช้ตำแหน่งเป็นประกันในการปล่อยชั่วคราวข้าราชการพลเรือน

 • ระดับ๖ถึง๘หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า เป็นหลักประกันในวงเงินไม่เกิน๒๐๐,๐๐๐บาท
 • ระดับ๙ถึง๑๐หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่าเป็นหลักประกันในวงเงินไม่เกิน๕๐๐,๐๐๐บาท
 • ระดับ๑๑หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า เป็นหลักประกันในวงเงินไม่เกิน๘๐๐,๐๐๐บาท

ข้าราชการตำรวจและทหาร พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือข้าราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

 • ให้ทำสัญญาประกันตามระดับที่เทียบเท่า๘๐๐,๐๐๐บาท
 • สมาชิกรัฐสภา,ข้าราชการเมือง วงเงินไม่เกิน๘๐๐,๐๐๐บาท

ทนายความ

 • ทำสัญญาประกันหรือใช้ตนเองเป็นหลักประกัน สำหรับตนเองหรือบุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรส พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา
 • เป็นทนายความไม่เกิน๕ปี วงเงินไม่เกิน๖๐,๐๐๐บาท
 • เป็นทนายความตั้งแต่๕ปี ไม่ถึง๑๕ปี วงเงินไม่เกิน๒๐๐,๐๐๐บาท
 • เป็นทนายความตั้งแต่๑๕ปีขึ้นไป วงเงินไม่เกิน๕๐๐,๐๐๐บาท

หลักฐานที่ต้องใช้ในการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย

 • บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจพร้อมสำเนา๑ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา๑ชุด
 • ผู้ขอประกันที่สมรสแล้วแม้มิได้จดทะเบียนสมรสต้องให้สามีหรือภรรยาให้ความยินยอมพร้อมนำหลักฐานต่อไปนี้มาแสดง

-บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจพร้อมสำเนา๑ชุด

-สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา๑ชุด

-หนังสือยินยอมของคู่สมรส

 • กรณีผู้ขอประกันเป็นหม้าย ต้องนำหลักฐานมาแสดงเช่น

-ใบสำคัญการหย่า หรือ

-ใบมรณะบัตรของคู่สมรสหรือทะเบียนบ้านประทับว่า ตาย หน้าชื่อคู่สมรสพร้อมสำเนา ๑ ชุด

 • กรณีชื่อตัวหรือชื่อสกุลเจ้าของหลักทรัพย์ตามบัตรของทางราชการไม่ตรงกับที่ปรากฎในหลักทรัพย์ต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกัน ออก ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่เจ้าของหลักทรัพย์มีชื่อในทะเบียนบ้านมาแสดง
 • กรณีชื่อตัวหรือชื่อสกุลเจ้าของหลักทรัพย์ตามบัตรของทางราชการไม่ตรงกับที่ปรากฎในหลักทรัพย์เนื่องจากเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ต้องมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล มาแสดง
 • กรณีชื่อตัวหรือชื่อสกุลเจ้าของหลักทรัพย์ตามบัตรของทางราชการไม่ตรงกับที่ปรากฎในหลักทรัพย์เนื่องจากเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เพราะทำการสมรสแล้ว ต้องนำใบสำคัญการสมรสมาแสดง
 • กรณีเจ้าของหลักทรัพย์ต้องการมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำประกันแทน ต้องนำหลักฐานดังต่อไปนี้มาแสดง

-บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ ใบอนุญาตขับขี่พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของหลักทรัพย์และของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมสำเนา ๑ ชุด

-หนังสือมอบอำนาจโดยเจ้าของหลักทรัพย์และผูรับมอบอำนาจไปทำที่อำเภอการมอบอำนาจต้องมีการรับรองการมอบอำนาจ โดยนายอำเภอ หรือผู้ทำการแทน ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองและประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญหรือหนังสือมอบอำนาจโดยผู้มอบรับมอบมาทำที่ศาลด้วยตนเอง ลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย

 • ขอแบบพิมพ์คำร้องขอประกันตัวได้จากฝ่ายประชาสัมพันธ์
 • เขียนคำร้องขอประกันตัวได้เอง โดยขอคำแนะนำหรือดูตัวอย่างได้จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ หากผู้ขอประกันเขียนหนังสือไม่ได้เจ้าหน้าที่ระชาสัมพันธ์จะช่วยเขียนให้โดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทนแต่ประการใด
 • ให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยเซ็นชื่อในคำร้องขอประกัน(ด้านหลังของคำร้องแบบ๕๗) หากผู้ต้องหาหรือจำเลยมิได้ถูกขังอยู่ที่ศาลเป็นหน้าที่ของนายประกันที่จะต้องนำคำร้องไปให้ลงชื่อ
 • นายประกันยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวพร้อมหลักฐานต่างๆที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 • เมื่อเจ้าหน้าที่รับประกันได้ตรวจคำร้องขอปล่อยชั่วคราว และหลักฐานเรียบร้อยแล้วจะส่งบัญชีรับเรื่องไว้เป็นหลักฐาน
 • เจ้าหน้าที่รับประกันจะส่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราวไปทำสำนวนคดีของเรื่องนี้ตามแผนกต่าง ๆ เพื่อนำมาประกอบกับคำร้องที่ยื่นไว้แล้วนำมาเสนอ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทันที
 • พิพากษาหัวหน้าศาลพิจารณาแล้วมีคำสั่งในคำร้องขอปล่อบตัวชั่วคราวว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาตประการใดแล้วส่งสำนวนคดีและคำร้องขอปล่อยชั่วคราวกลับคืนไปที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่รับประกัน
 • เจ้าหน้าที่ที่รับประกันจะแจ้งผลการขอประกันให้นายประกันทราบ
 • เมื่อทราบว่าศาลอนุญาตให้ประกันตัวได้แล้ว นายประกันต้องลงชื่อรับทราบวันนัดที่จะต้องนำผู้ต้องหาหรือจำเลยมาศาลโดยเซ็นชื่อในสมุดนัดประกัน
 • หลังจากลงชื่อทราบวันนัดแล้ว นายประกันจึงยื่นหลักทรัพย์ให้แก่ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ การรับใบเสร็จรับเงินและใบเสร็จรับหลักทรัพย์ให้นายประกันมารับเอง ถ้าผู้อื่นรับแทนต้องนำบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ของนายประกันมาด้วย
 • การปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย เมื่อนายประกันได้วางหลักประกันเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำสัญญาประกันเสนอศาลออกหมายปล่อย ถ้าผู้ต้องหาหรือจำเลยถูกควบคุมตัวอยู่ที่ศาลและยังไม่มีการออกหมายขังไว้เลยจะนำหมายปล่อยให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยออกจากห้องควบคุมในศาล ถ้าผู้ต้องหาหรือจำเลยอยู่ระหว่างถูกขังตามหมายศาลไม่ว่าจะถูกขังที่สถานีตำรวจหรือที่เรือนจำ เจ้าหน้าที่จะนำหมายปล่อยไปปล่อยฯที่ถูกคุมขัง
 • การปล่อยผู้ต้องหาหรือจำเลยจะปล่อยในวันที่ศาลสั่งอนุญาตให้ประกันตัวได้ การขอประกันดังกล่าวนี้โดยปกติแล้วเสร็จสิ้นในเวลาไม่เกิน๑ชั่วโมงเท่านั้น
 • หากศาลสั่งไม่อนุญาตให้ประกันผู้ขอประกันจะขอรับหลักทรัพย์อื่นไว้คืนได้จากเจ้าหน้าที่ที่รับประกัน
 • การขอปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ฏีกาใช้หลักเกณฑ์เหมือนกับที่กล่าวมาแล้วรายละเอียดสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างของบุคคลอื่นที่อ้างว่าสามารถให้ความช่วยเหลือหรือติดต่อให้ประกันตัวได้เร็วขึ้นหรือช่วยดำเนินการเรื่องต่างๆอันเกี่ยวแก่คดีได้

โดยต้องเสียค่าตอบแทน เพราะท่านจะเสียเงินเปล่าประโยชน์ ขั้นตอนการขอประกันตัวทุกครั้งจะเป็นไปดังกล่าวข้างต้นหากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับเรื่องการขอประกันตัว ผู้ต้องหาหรือจำเลยเกี่ยวกับคดีความสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ศาลจะให้ประกันเสมอหรือไม่

 • คดีอาญาซึ่งมีอัตราโทษไม่สูงหรือไม่ร้ายแรง เช่น ลักทรัพย์ ทำร้ายร่างกาย ถ้าศาลเชื่อว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่หลบหนีการปล่อยชั่วคราวจะไม่เกิดความเสียหาย แก่การดำเนินคดีและผู้ประกันมีหลักทรัพย์เชื่อถือได้ศาลจะอนุญาตให้ประกันในวันนั้นโดยตีราคาประกันตามสมควรแก่ข้อหา
 • คดีที่มีอัตราโทษอย่างสูงเกิน๑๐ปีเช่น ปล้นทรัพย์ หรือฆ่าผู้อื่น กฎหมายบัญญัติว่าศาลจะต้องสอบถามพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือโจทก์ก่อน ว่าจะคัดค้านหรือไม่ ถ้าไม่คัดค้าน ศาลอาจถามได้โดยมีเหตุอันสมควรหรือศาลจะงดการถามเสียก็ได้

อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าจะช่วยเหลือด้วยประการใดๆทั้งสิ้น ศาลจะใช้ดุลยพินิจสั่งโดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้

นายประกันต้องปฏิบัติอย่างไร

 • นายประกันต้องให้ชื่อและที่อยู่ปัจจุบันต่อศาล หากย้ายที่อยู่ต้องแจ้งให้ศาลทราบโดยเร็ว
 • เมื่อศาลอนุญาตให้ประกันตัว นายประกันต้องลงลายมือชื่อทำสัญญาประกันไว้เป็นหลักฐาน และลงลายมือชื่อทราบกำหนดวัน เวลา ส่งตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยต่อศาล
 • นายประกันจะต้องนำผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ตนประกันมาส่งตามกำหนดวันเวลาที่ศาลนัดทุกครั้ง หากนายประกันผิดนัดนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาศาลตามที่กล่าวข้างต้น ศาลอาจถอนประกันและปรับนายประกันตามสัญญาประกันได้
 • กรณีนายประกันไม่สามารถมาศาลได้นายประกันอาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นส่งตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยแทนได้

ขอขอบคุณ http://www.coj.go.th